Извештај за потрошени средства од Ваучер во Спорт 2021

Извештај за Реализација на Ваучер во Спорт 2020
март 10, 2021
Ранг Листи за Ваучер во Спорт 2022
јануари 20, 2022

Извештај за потрошени средства од Ваучер во Спорт 2021

2021 година Воздухопловната Федерација повторно доби помалку средства а имаше освоено повеќе бодови од минатата година. За оваа дискрепанца беше известена Агенција за млади и спорт. Одтаму велат дека повеќе клубови се пријавиле и парите морале да се поделат рамномерно.

Федерацијата доби вкупно 850.000 денари од кои поголем дел успеавме да ги уновчиме со помош на Влада на РМ и нашиот долгогодишен партнер, Стопанска Банка АД Скопје.

Потоа генералниот секретар Биљана Еверетте побара од Комисиите за спорт да достават преглед на потреби кои ги разгледа Управен одбор составен од 11 стручни лица кој понатаму одлучуваше за распределбата на средствата.

EPSON MFP image

Во продолжение погледнете како беше потрошен Ваучерот за Воздухопловна Федерација и останатите клубови-членки на ВФМ:

 

ИЗВЕШТАЈ за потрошени средства доделени од ваучерски систем за 2021 година за ВОЗДУХОПЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА

Реден број Колку средства примил спортскиот субјект по основ на даночно ослободување Од кого примил средства спортскиот субјект по оваа основа
1  255.000  Влада на РМ
2  569.000  Стопанска Банка АД Скопје
ВКУПНО 824.000
Реден број Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување Износ
1  Учество на Параглајдинг репрезентација во Аргентина  150.000
2  Донација на клуб Фил Феникс за учество на Јуниори на СП Бугарија 2022  141.213
3  Донација на клуб Фил Феникс за организација на Европско првенство, Прилеп 2022  110.000
4  Донација на Параглајдинг за учества на европски првенства во 2022  110.000
5  Уплата на авторска агенција и нивна провизија  207.000
6  Хонорар за генерален секретар раководител на стручен штаб 05-12.2022   88.000
7  Тековни сметки Канцеларија 9215

 

8  Одржување и хигиена Канцеларија 4690
вкупно 820.118

ИЗВЕШТАЈ ЗА КЛУБОВИ-ЧЛЕНКИ НА ВФМ

  1. АК ВИТАЧЕВО со седиште Вишешница бр.12 – Кавадарци, со ЕДБ/ЕМБГ 4011999123305­ и со Решение за вршење на дејност спорт    08-5126/2

I  КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

 

Реден број Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1 46,200,00 денари  Влада на Р.М    Агенција за Млади и Спорт
2

 

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување Износ
1  набавка на опрема и делови  43,846,00 денари
2  набавка на опрема и делови  17,215,00 денари
вкупно 61.061

2. Параглајдинг Клуб Делта за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)
со седиште 11ти Октомври 36 а Прилеп, со ЕДБ/ЕМБГ
40219981339360

и со Решение за вршење на дејност спорт 08-3707/5-04.

(на спортскиот клуб)
I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ
НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА
II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ
СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ
Реден
број
Колку средства примил
спортскиот клуб или активниот
спортист по основ на даночно
ослободување
Од кого примил средства спортскиот клуб
или активниот спортист по оваа основа
1 114000 Стопанска Банка
2
3
+ 300000 добиени на
31.12.2020 и зачувани за 2021 Стопанска Банка

414000 Вкупно на сметка

Намена за која се потрошени средствата од даночно
ослободување

Износ
1
Обезбедување од спасителска служба за време на тренинг
припреми и безбедносни вежби над Охридско езеро. 92400 денари
2
Обезбедување на медицинска екипа при ко-организација на
Државно Првенство крос кантри Крушево Август 31000  денари
3
Обезбедување на медицинска екипа при ко-организација на
Светско Првенство Прилеп Октомври 29000  денари
4
Платена царина и давачки за мерна опрема за прецизно
слетување 17312  денари
5
Платени 2 котизации за учество на Државно Првенство
прецизно слерување 6200  денари
6 Годишна предплата за вебсајт и хостинг 3186  денари
7
Годишна предплата кон Агенција за Цивилно воздухопловство
за континуран надзор 616 денари  денари

Вкупно: 179.714 денари
8
Остатокот од средствата (243.286 денари)се на наменската сметка на клубот и
се планирани за тошоци , набавка на опрема, учества на
натпревари и сл во 2022г.

П Р Е Г Л Е Д

НА ТРОШОЦИ НАПРАВЕНИ ОД СРЕДСТВА ОД ВАУЧЕР ЗА 2021

ЗА ВСК „ФИЛ ФЕНИКС“ ПРИЛЕП

 

ОД ЖИРО СМЕТКА

Моделарска опрема (ерспан, лупа,гпс плочки) 3.613,00
Радио станица и антени 1.939,00
Обнова на домен и хостин пакет за веб страна prilepcup.info 4.647,00
Маси на расклопување 7.200,00
Хотелско сместување 9.720,00
Пехари и плочки 16.984,00
Исхрана светски купови 26.000,00
Договорни услуги и персонален данок 33.333,00
Превоз за Мостар – светски купови 8.000,00
Банкарски провизии 4.047,00
115.483,00

 

 

 

 

Рекапитулација влез излез
Наменска сметка – салдо 01.01. 184.000,00
Платено преку жиро сметка 115.483,00
С м е т к и
Трошоци за мостар (гориво, сместување,котизација и др.) 29.082,00
Автогориво 38.165,00
Вкупно 184.000,00 182.730,00
Остаток за функционирање на  сметка 1.270,00  
-Извештај за ваучер 2021 од ЗПК  ”СКАЈ НО ЛИМИТ”-Прилеп

ЗПКСКАЈ НО ЛИМИТ-Прилеп

Извештај за Ваучер во Спорт за 2021г. од АМС

Ваучер2021 бр.08-382/549 во износ од 146.000 денари, реализирани 108.180 денари.

 Прилив

Влада на Северна Македонија

48.180 ден.

Комфи Ангел доо Прилеп

60.000 ден.

Вкупно:

          108.180 ден.

Одлив

Котизација за учество на натпревари

 31.595 ден.

Сместување

   6.060 ден.

Гориво

             61.900 ден.

Спортска опрема

   3.160 ден.

Банкарски провизии

  3.955 ден.

                                                          ВКУПНО:

          106.670 ден.

 

Пренос во наредната 2022г………….. 1.766 денари.